فناوری تحلیل داده‌ ها تاثیر زیادی بر پیشرفت شرکت‌ ها در دنیا می گذارد و تا کنون نیز این تاثیر را داشته است. این فناوری باعث می شود تا به کسب و کار ها کمک کند و از طریق یکپارچه‌ سازی نرم افزاری تحلیل‌‎ ها و آنالیز پیش‌بینی‌ کند که در آینده بهتر است چه مسیری را دنبال کنند و از چه راهکار هایی استفاده کنند. این نوع پیش بینی ها از طریق این فناوری در سال 2020 تغییر خواهند کرد و شاهد پیش‌بینی‌ های صورت گرفته بیشتری با استفاده از یادگیری ماشین خواهیم بود. در مجموع استفاده از هر یک از فناوری های 2020 باعث ایجاد سود و فواید بسیاری برای کسب و کار ها و صنایع مختلف می شود.